Tour khuyến mãi

24, 31/12/2016; 7, 14, 21/1; 4, 11, 18, 25/2/2017
Chủ nhật hàng tuần đến qua tết

Tour nước ngoài

Chủ nhật hàng tuần đến qua tết
21/1, 18/2, 18/3, 29/4, 20/5, 24/6, 22/7, 26/8, 23/9, 21/10, 25/11, 23/12/2017

Tour trong nước